#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Finančné prostriedky pre podnikateľov prostredníctvom MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie

Typ: ostatné
Finančné prostriedky pre podnikateľov prostredníctvom MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie 1MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov

MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie o.z. má vyhlásenú výzvu pre podnikateľov (okrem poľnohospodárov): Výzva na získanie nenávratného finančného príspevku pre podnikateľov z regiónu Horné Záhorie opatrenie A1 podpora podnikania a inovácií (VÝZVA IROP-CLLD-T003-511-003)

Miestna akčná skupina Partnerstvo pre Horné Záhorie (ďalej len MAS Partnerstvo pre HornéZáhorie), so sídlom v Kopčanoch vyhlásila dňa 26.03.2020 výzvu pre podnikateľov - fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:                                                                                                                                                                                                        a) osoby zapísané v obchodnom registri,                                                                                                                                                                                b) osoby, ktoré nie sú zapísané v obchodnom registri a podnikajú na základe živnostenského oprávnenia.

Oprávnené aktivity:

*obstaranie hmotného majetku pre účely tvorby pracovných miest                                                                                                                                        *nutné stavebnotechnické úpravy budov spojené s umiestnením obstaranej technológie a/alebo s poskytovaním nových služieb                                    *podpora marketingových aktivít*podpora miestnych produkčno-spotrebiteľských reťazcov                                                                                          *sieťovanie na úrovni miestnej ekonomiky a výmena skúseností.

Podpora je na všetky oblasti ekonomických činností na území MAS, s výnimkou ekonomických činností uvedených v prílohe s názvom: Špecifikácia rozsahu oprávnenej aktivity a oprávnených výdavkov (okrem poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybolov, ťažba, dobývanie, ubytovacie a stravovacie služby, nehnuteľnosti, finančníctvo...)

Výzva je otvorená, najbližšie termíny uzatvárania hodnotiacich kôl: 26.05.2021,26.07.2021, 27.09.2021

Maximálna výška intenzity pomoci z celkových oprávnených výdavkov je 55%.                                                                                                      Minimálna výška príspevku: 40 000,- EUR                                                                                                                                                                        Maximálna výška príspevku: 100 000,- EUR

Kompletné znenie výzvy a všetky prílohy sú zverejnené na webovej stránke MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie:                                                      https://mas-hornezahorie.sk/index.php/dokumenty/375                                                                                                                                                        Odporúčame záujemcom o nenávratný finančný príspevok, aby svoje projekty konzultovali s pracovníkmi MAS Partnerstvo pre Horné Záhorie.

Kontakty                                                                                                                                                                                                                             e-mail: info@mas-hornezahorie.sk                                                                                                                                                                                        mobil: 0911 227 730

 

 

Príloha

Vytvorené: 3. 5. 2021
Posledná aktualizácia: 4. 5. 2021 08:17
Autor: TIK Skalica