Menu
TIK Skalica
TIK Skalica

Oznam - Štatistický úrad Slovenskej republiky

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad SR v roku 2021 realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zist'ovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR). Ciel'om zist'ovania je zabezpečit' pravidelné informácie o účasti obyvatel'ov na cestovnom ruchu, ktoré sa zverejňujú v ročnej periodicite.

V priebehu roka 2021 vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovatel'a, ktorý je povinný preukázat' sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zist'ovania domácnosti  poskytnú,  sú  chránené,  nezverejňujú  sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej  štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov (d'alej len ,,nariadenie"). Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivost'ou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvediet' na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk

Dátum vloženia: 11. 1. 2021 10:30
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 1. 2021 11:03
Autor: TIK Skalica

SLUŽBY TIK

Preklad (translations)

Skalica - Slobodné kráľovské mesto

 

Otváracie hodiny

  • Pondelok:  07:30 - 15:30 hod.
  • Utorok:       07:30 - 15:30 hod.
  • Streda:       07:30 - 15:30 hod.
  • Štvrtok:      07:30 - 15:30 hod.
  • Piatok:       07:30 - 15:30 hod.
  • Sobota:       zatvorené
  • Nedeľa:       zatvorené
Obedová prestávka: 
11:30 - 12:00 hod.

Skalica - štyri ročné obdobia